Home >> מילון מושגים >> עדינות הנפש
עדינות הנפש

עדינות הנפש

מהי עדינות הנפש ברוחניות. עדינות הנפש היא עד כמה אני משתדל בצורה בלתי תלותית, להיכנס בלי התכונות שלי להרגשה המשותפת של אותם אנשים שרוצים להתחבר, אני רוצה להרגיש את החיבור הפנימי ברשת הקשר שביניהם, "בתוך עמי אנוכי יושבת". בתוך הכלל, הקבוצה ששם שורה השכינה, הקב"ה. שכינה היא כל הרצונות שנמשכים זה לזה ומחוברים והאור העליון ממלא אותם, רשת שרוצה להשפיע ומגלה את אור החוכמה שהוא האור העליון, הבורא.

בספר של חזון איש, אמונה וביטחון, נכתב שאמונה זו נטייה דקה מעדינות הנפש. אלו הם דברים שלאף מילה אין צביון גשמי חזק.