Home >> מילון מושגים >> עביות
עביות

עביות

מהו פירוש המושג "עביות" בחכמת הקבלה. עביות פירושה דרגת "גודל הרצון" הנמדדת לא לפי כמות הרצון אלא אך ורק לפי איכותו. במידה שהרצון הזה מרגיש יותר, מבין יותר, משיג יותר את המעמד שלו לעומת האור, במידה שהוא מרגיש את עצמו הפוך מהאור, במידה כזו נקבעת איכות הרצון שלו, העביות שלו.

ובהתאם למידה בה הוא מרגיש שהוא הפוך מהאור אז באותה מידה הוא מתעורר לתקן את הפער הזה, לסגור אותו, להיות דומה לאור, כי הוא כבר לא מסוגל לסבול את המצב הזה יותר. ולכן מידת התיקון היא כנגד הרגשת הקלקול, הרגשת הפער, הרגשת העביות. וככל שהרגשת העביות היתה קשה יותר, כך גם הרגשת הקרבה, השגת הקשר עם העליון היא גדולה יותר לאחר התיקון.