Home >> מילון מושגים >> עבודה רוחנית
עבודה רוחנית

עבודה רוחנית

מהי העבודה הרוחנית. העבודה הרוחנית היא בגילוי הרע, בגילוי השנאה עד הר סיני. וכשמתגלה החורבן, מתגלה השבירה, השנאה, הדחייה בינינו, אנו לא מכסים אותה ולא מחסלים אותה, אלא אנו רוצים לתקן אותה על ידי הלימוד, על ידי המאור המחזיר למוטב. אנו רוצים שהאור יבוא וישנה את השנאה הזו, את הדחייה הזו ויהפוך אותה לקשר בינינו, עד שנגיע לקשר של האהבה. כלומר ככל שהשנאה מתגלה אנו לא נוגעים בה, לא מסתירים אותה ולא מתקנים אותה, לא עושים איתה דבר אלא מתייחסים אליה כמו לנכס מאוד חשוב ויקר שצריך להביא בשבילו את המאור המחזיר למוטב. כי הרע שמתגלה בינינו זה הרוחניות ההפוכה, זה האחוריים של הכלי הרוחני ואם השנאה הזו תהפוך לקשר, לאהבה זה כבר יהיה הכלי הרוחני שלנו. לכן העבודה האמיתית היא צריכה להיות דווקא על זה.