Home >> מילון מושגים >> ספינה
ספינה

ספינה

מהי ספינה ברוחניות? "ספינה" הינה ,מחשבות ורצונות משותפים, שמתחברים יחד לרשת שנקראת "סירה", "ספינה".

"לקדוח חור בספינה" הכוונה למחשבה על תועלת אישית ולא כללית. במידה שאני  לא חושב על הרשת הזאת אלא מבדיל את עצמי מכולם ולא נטבע בתוכם, לא נקשר בתוכם, לא נעלם בתוכם, לא מבטל את עצמי לגמרי כלפיהם אז זה נקרא שאני "קודח חור".

בעצם החור הוא המחשבות הזרות, הרצונות, החשבונות האישיים שנאחזים דרכי בכל החברה. זה נקרא ש"המים החודרים לספינה" ומטביעים אותה.