Home >> עצות וקטעים >> סדר בניית החיסרון

סדר בניית החיסרון

כיצד לעבוד נכון בבניית חיסרון שיביא אותי למצב תפילה?
כל מצב שאני מקבל מיוצב ע"י הכוח העליון, שמצפה ממני לתגובה. תחילה יש להבין שהמצב שקיבלתי
מהבורא הוא מושלם, כלומר שאין מצב טוב יותר להתקדמות שלי. אם אני מרגיש את המצב כרע זאת אומרת
שאני מרשיע את הבורא, מרגיש שהוא לא טוב ומיטיב, כלומר אני לא מצליח לאחד עצמי יחד עם הקבוצה ועם
הבורא, עם תכונת ההשפעה, אינני מרגיש שלימות במצבי (המצוי), ואת זה בדיוק עלי לתקן כך שארגיש שלימות) הרצוי(. הפער הזה שאני מגלה, בין המצוי לרצוי, נקרא תפילה.
הפער הוא הקלקול הפנימי שלי. ומה חסר לי בכדי לסגור על הפער ? חסרה לי תכונת ההשפעה, בלעדיה אני לא יכול לסגור את הפער, ואז אני מבקש מהבורא "תן לי את תכונת ההשפעה, את התיקון". אני מרגיש הפוך ממה שאני אמור להרגיש – שלימות! לאחר שסידרתי את כל הדברים הללו, אז ורק אז אני פונה לקבוצה ורואה כיצד אני יכול לעבוד איתה שיעוררו אותי ויכוונו אותי נכון למטרה, הקבוצה היא האמצעי, אך תחילה עלי לסדר נכון את הבירור הזה של אני – קבוצה – בורא.