Home >> מילון מושגים >> סגולה
סגולה

סגולה

מהי סגולה ברוחניות? סגולה היא פעולה שדרכה מתקנים את הכוונה מ"על מנת לקבל" לכוונה "על מנת להשפיע", המצב משתנה והאדם מקבל טבע שני, את המימד הבא והוא לא יודע איך זה קורה לכן זה נקרא נס, יציאת מצרים, סגולה מהתורה, המאור שבה שמחזיר למוטב. על איזה מאור מדובר? אני לא יודע אלא אני רק מסכים לתוצאה מהפעולה שלו, ישנה קרינה ואני משתנה, הכוח פועל ואני הופך להיות משהו אחר. זו סגולה כי אני לא יודע בדיוק איך זה קרה אבל אני מפעיל אותה לפי תנאים מוגדרים שמציבים לי. תעשה כך וכך ותקבל את זה ואת זה, והקשר המדויק לא מובן לי. אני יכול ללמוד על הקשר הזה, לשמוע עליו אבל הקשר עצמו לא ברשותי. אני יודע שאני עושה פעולות כאלו ועליהן אני מקבל תגובה אבל השרשרת שמפעילה את הפעולות האלו עלי לא מובנת לי. כי המאור מגיע ואני עדיין ברצון לקבל ולכן אני לא רואה אותו. והקשר עם המשפיע לא מובן לי וגם האופן בו הוא פועל עלי ומשנה בי משהו גם כן לא מובן לי ולכן זה נקרא סגולה.

כל דבר שאנו לומדים מתקיים ב-5 דרגות. שורש, א, ב, ג, ו-ד, לכן ישנן סגולות גבוהות אבל אני משתמש בזה. רופא שאומר לך מה לעשות, הוא גם כן מביא לך סגולה. כל מי שמיטיב עם מצבך ואתה לא יודע איך זה עובד אבל אתה סומך על הניסיון שלו, כי הוא חכם, זה בכל זאת סגולה. אני לא רואה את הקשר בין הפעולה לבין התוצאה. זה מה שנקרא בעולם הזה, לפעמים, מזל או חוס