Home >> מילון מושגים >> "משחק" ברוחניות
"משחק" ברוחניות

"משחק" ברוחניות

"משחק" זה נקרא שאני משַחק בלהיות יותר טוב, בכוונה שזה באמת יתגשם. כל פרט, אפילו בצומח, בחי ובמדבר, במחשבות וברצונות, אם הוא רוצה להיות גדול יותר, זאת אומרת, טוב יותר, אז הוא משחק בזה. ועל ידי כך הוא מושך אנרגיה, מה שנקרא "אור מקיף" מהמדרגה היותר עליונה, ואז הוא מגיע אליה, למצב יותר מתוקן.