Home >> עצות וקטעים >> משחקים
משחקים

משחקים

חייבים לשחק בכדי שהמשחק יהפוך לאמת. עלינו לשחק במשפחה מתוקנת ולהתחבר. אין מצווה לגלות את הרע, גם בעולם שלנו. זה מתגלה מעצמו אם אתה נמשך לטוב. אנחנו רוצים להתחבר והרע מתגלה לנו כחלק מהמדרגה, כדי שנתקן אותו. גם בגשמיות אנחנו לא מנסים לעורר דברים רעים. אם נשחק בעולם הטוב נמשוך בזה כוחות תיקון מלמעלה והמשחק יהפוך למציאות. בכל מקום אנחנו צריכים לנהוג כך – כלפי החברה, המשפחה, האישה, הילדים. אנחנו יודעים שאנחנו משחקים, אבל חייבים לשחק בכדי להפוך את זה לאמת.