Home >> עצות וקטעים >> משחקים בהשפעה
משחקים בהשפעה

משחקים בהשפעה

המשחק בהשפעה הדדית הוא הדרך להתקדם למטרה. בכל התפתחות יש מצוי ויש רצוי, יש את המטרה ויש את ההשתוקקות להגיע אליה, וההתקדמות היא בצורת משחק – אני מייצב מטרה ודמות עתידה שאני רוצה להיות, חוקר את מצבי הנוכחי ומחפש איך לגשר על הפער. אצלנו הצורה העתידית היא הבורא, הדרך לגשר על הפער היא החיבור עם האחרים ושם המשחק הוא השפעה הדדית.