Home >> עצות וקטעים >> משבור לשלם

משבור לשלם

אנו צריכים לגלות את המקום השבור ולבקש מהאור שיתקן אותו.

אדם צריך להיות רגיש כלפי הרצונות שעולים בו ולעשות איתם בירורים כל הזמן, וכל הזמן לקבוע יחס חדש, בהתאם לבירור. בזה שאנחנו רוצים לקבוע יחס טוב ונכון לדברים, אנו מגיעים למצב של ייאוש מכך שאנחנו לא מסוגלים, ועם זה מגיעים לשיעור. אנחנו צריכים לגלות את המקום השבור הזה ולבקש מהאור העליון לתקן אותו בחיבור.