Home >> מילון מושגים >> מרחק רוחני
מחרק רוחני

מרחק רוחני

מה פירוש המושג "מרחק" ברוחניות. "מרחק רוחני" פירושו שינוי הצורה או השתוות הצורה בין התכונות הרוחניות, והוא לא נמדד לפי מטרים כמו בעולם שלנו הגשמי, אלא לפי מידת הריחוק בין התכונות. לדוגמא: אם יש לנו שני אובייקטים שהתכונות שלהם נמצאות בהופכיות הצורה ממש כמו "פלוס" ו-"מינוס", כלומר שאין בהם שום דבר שדומה זה לזה, אז זה נקרא שהמרחק ביניהם הוא אין סופי. ואם ישנה איזושהי התאמה ביניהם, כלומר שהם נמצאים בהתאמה בחלק מהתכונות ובחלק האחר הם עדיין שונים אז זה נקרא שיש ביניהם כבר קרבה במידה מסוימת. ואם הם מתקרבים עד שהם ממש באים ונוגעים זה לזה, כלומר שכל החלקים שיש בהם נעשים דומים זה לזה אז זה נקרא שהם כבר מתחברים. ואחר-כך, כשכבר אין שום הבדל ביניהם באף תכונה אז זה נקרא שהם כבר מחוברים ונעשים כאחד ממש.