Home >> שיעורי קבלה >> מציירים עתיד טוב
עתיד טוב

מציירים עתיד טוב

אין מצווה לסבול ולהיכנס להרגשות לא נעימות, אלא ההפך – בכל פעם לצייר לעצמנו עתיד טוב שעומד לפנינו, וכך להתקדם אנו מתקדמים קדימה, לא על ידי הרגשת תענוג או ייסורים, אלא על-ידי האופן שבו אנו מסדרים את היוצרות הללו עבורנו הבחירה החופשית היחידה שלנו היא להשתמש בסביבה כדי לצייר לנו את הרוחניות כמושכת תענוג רוחני הוא התענוג מההצלחה להתחבר עם החסרונות הרוחניים של האחרים והיכולת למלא אותם מטרת חכמת הקבלה היא לפתוח את עיני האדם, שיתחיל להרגיש את העולם שעכשיו נסתר ממנו ברוחניות, רק החברה הנכונה יכולה לתת לי את הכיוון הנכון אם ישנה הכוונה הנכונה, מותר לקבל הכול. הדבר היחיד שאתה זקוק לו הוא הכוונה, ובהתאם אליה אתה משתמש ברצון כלי (רצון) + אור (מילוי) = שם ה' האור שבר אותנו, והאור יאחד אותנו. עלינו רק להזמין את האור שיעשה זאת על ידי הלימוד הזוהר פותח לאדם כניסה רגשית לרוחניות, ולכן הוא מתאים לכולם אותו כוח שברא אותנו בצורה שבורה, הוא הכוח שמחבר אותנו. עלינו רק לרצות את זה. כל העבודה שלנו היא להגיע להכרחיות להתחבר שוב