Home >> מילון מושגים >> מציאות
מציאות - מילון מושגים

מציאות

הכול נראה מחוצה לאגו שלי מפני שהם באמת הכלים דהשפעה שלי. אני עכשיו נמצא באיזה מציאות, תפיסת המציאות. יש אני שמרגיש שזה אני, יש מציאות שהיא קרובה אלי שזה הקרובים, החברים אולי, ויש עוד מעגלים יותר ויותר חיצוניים שבאים מכלל האנושות. וחוץ מזה יש דומם, צומח וחי, כל העולם, כל היקום. המציאות הזאת מחולקת אצלי בצורה כזאת בגלל האגו שלי. האגו שלי מחלק את כל התפיסה שלי בצורה כזאת והאגו גם כך מחולק. אין מציאות פנימית ואין מציאות חיצונית, אלא כך האגו שלי מחלק אותה לפנים וחוץ, והפנים והחוץ מחולקים עוד לדרגות רבות ושונות. בחוכמת הקבלה אנחנו לא מדברים על המציאות עצמה, אלא רק כלפי האדם המשיג את המציאות. אז אומרים מקובלים, מה שנראה לך כמציאות הפנימית שלך, כולל המעגל הכי קרוב אליך, זה האגו שלך שזה כמו הגוף שלך, שבהם אתה חי, על זה אתה שומר, זה שלך. ויש מציאות חיצונה שאתה רוצה לנצל את מה שיש שם כדי להכניס כל מה שיש בחוץ פנימה. התפיסה הזאת נקראת אגואיזם, כך זה נקרא. במה היא רעה? בזה שהיא מגבילה אותך כי אתה בזה חלק מהחי, שחי בצורה אינסטינקטיבית ואין לך בגללה הכרה במציאות האמיתית.

נתנו לך את המציאות הזאת בכוונה כדי שממנה והלאה אתה תחקור, אתה תשתנה, אתה תתפוס את המציאות בצורה כזאת שנקרא האלוקים, הטבע, הבלתי מוגבל האמיתי. רוצים לגדל אותך למצב כזה. אז שוב, מה שנקרא אבולוציה, היקום, הדומם, צומח, חי ומדבר, זה הכול שלך, הכול זה אתה. כי אתה תופס את זה, אין חוץ ממך שום דבר. עכשיו, רק העניין הוא להחליף את התפיסה. איך אפשר להחליף את התפיסה? אז לכן כותב בעל הסולם שהבורא נתן לנו מתנה, שיש במציאות מחוצה לנו כוחות עזר, שאדם שיש לו נקודה שבלב, שגדל לו הרצון האגואיסטי מדומם, צומח וחי, לדרגת המדבר, והוא הגיע לדרגת המדבר דמדבר, ד' ד-ד', אז עכשיו הוא הגיע למצב שהוא צריך לרכוש את כל מה שמחוצה לו. בכוונה המציאות מחולקת לפנים וחוץ כדי שאתה תשנה את התפיסה שלך, שהיא לא תהיה בתוך עצמך, אלא מחוצה לך. למה? כי במצב כזה אתה אף פעם לא תהיה מוגבל. ברצון אין לך למלאות משהו מסוים, אלא זה ללא גבול. אנחנו לא מבינים מה זה. אין לך גבולות לא בזמן ולא במקום וגם לא בתנועה, אלא רק במה שאתה יכול להגיד, אין גבול, זאת אומרת אתה נמצא מעל לכל ההגבלות. איך ניתן להביא אותנו לדבר כזה? אז במציאות הזאת החיצונה, הכינו לך עזרה, שהעזרה היא קודם כל הכוח ההשפעה שממלא את המציאות הזאת החיצונה שנקרא האור העליון, והכוחות שקרובים אליך, מובנים לך ומורגשים בך, שהם נקראים קבוצה.

אלו הם כוחות הנשמה שלך שנמצאים כביכול מחוצה לך, אתה מרגיש אותם כמשהו חיצון, ומידת הדחייה שלך מהם היא כדי שאתה תתחיל לפתח את היחס שלך לתכונת ההשפעה. אבל כל זה, זה הנשמה שלך.

.