Home >> מילון מושגים >> תורה ומצוות

תורה ומצוות

מצוות

ה"עסק" שלנו נקרא לעסוק בתורה ומצוות. "מצוות" הן מלשון ציווי, פקודה, יש לנו פקודה, חוק מלמעלה, אנחנו חייבים לתקן את כל המלכות שלנו, כל הרצונות והמחשבות שלנו, שיהיו כולם בחזרה לשורש שלנו, לבורא, לכוח העליון שיהיו כפי שהוא מתייחס אלינו. כל הרצונות שלנו מקולקלים, ולאט לאט הם מתגלים בנו בצורה המקולקלת ולפי הסדר ,מהַקל לכבד, ואני חייב לכוון את כולם לאיחוד, לחיבור. אני עם כל הרצונות האלו, עם כל המחשבות האלו נמצא בתוך הקבוצה, וביחד עם הקבוצה אני נמצא עם הכוח העליון, עם הבורא. על כל דבר שמתגלה בי, אני חייב כל פעם להביא את עצמי, בלי קשר באיזה תנאים אני נמצא, לאותו
המצב, לאותה נקודת האיחוד. וכך אני מתקן את עצמי. זה נקרא קיום תורה ומצוות.

תורה ומצוות

תורה נקרא מה שהאדם כרגע משיג בכללות כלפי המערכת הכללית של הנשמות שדרכם הוא מקבל הארה.
מצווה נקרא שהאדם עוסק בתיקון המצב הפרטי שאותו הוא מברר ודורש מהאור שיתקן את הרצון שלו מהכוונה ע"מ לקבל לכוונה ע"מ להשפיע.