Home >> מילון מושגים >> מעשה וכוונה, גלות וגאולה
גלות וגאולה

מעשה וכוונה, גלות וגאולה

מהן "גלות" ו"גאולה" ואיך הן קשורות למעשים ולכוונות שלנו. מה שמשנה את העולם זוהי הכוונה ולא המעשים שאנחנו עושים בגשמיות מתוך האגו. אפילו אם האדם עושה דברים טובים אבל הוא עושה זאת מבלי להצטייד קודם לכן בכוונה הנכונה, כדי לתקן את הלב, אז במעשים שלו הוא לא גורם לשום דבר טוב בעולם. אנחנו יכולים לעשות פעולות ללא כוונה רק אם הן הכרחיות לחיים, ואם זה מעבר לפעולות ההכרחיות אז זה מרחיק אותנו מרוחניות וגורם רק לקלקול בעולם. המצב הזה בכללות שבו אנחנו עושים פעולות ללא כוונה נקרא "גלות" והמצב בו אנו חוזרים לפעולות בכוונה נקרא "גאולה", כי אז בכל פעולה ופעולה אנחנו מגלים את הבורא.