Home >> עצות וקטעים >> מנותק או מחובר?
מנותק או מחובר

מנותק או מחובר?

להיות מחובר או מנותק זה להיות בעולם הרוחני או בעולם הזה. הכלי הרוחני הוא כאילו כאן ועכשיו, אבל זה מעבר למחסום. להיות מנותק ולהיות מחובר זה להיות בעולם הזה או להיות בעולם הרוחני. אנחנו יכולים רק להצטער שאנחנו לא יודעים מה אנחנו מפסידים.