Home >> מילון מושגים >> ממעשיך הכרנוך
ממעשיך הכרנוך

ממעשיך הכרנוך

מהו ממעשיך הכרנוך ברוחניות ? התחתון נמצא תמיד בקשר עם האח"פ של העליון ואף פעם לא עם ג"ע שלו. ג"ע של העליון לא מבין את התחתון כי הוא לצורך העליון והאח"פ שלו הוא זה שמשמש לשירות התחתון. לכן התחתון לא יכול להשיג את התוכניות של העליון,את גודל ההשפעה שלו ואת גודל האהבה שלו אליו. אסור לדרוש מהילדים שיבינו את היחס שלנו אליהם, הם מסוגלים להבין את היחס שלנו אליהם רק בצורה חיצונית, במעשים, כפי שמובן להם בכלים שלהם. ג"ע של פרצוף תחתון לא יכול להבין את ג"ע של פרצוף עליון ממנו אלא הוא מבין רק את האח"פ שלו, בהתאם למעשים שהוא רואה באח"פ של העליון, ובמידה הזאת מכיר אותו ,מהמעשים, לא מהמחשבות. התחתון מכיר רק מה שהעליון עושה כלפיו. בחינוך זה מאוד חשוב כי בד"כ רוצים למסור לילד את המחשבות וזה לא טוב. צריך ללמד את הילדים רק על ידי מעשים, על ידי כך שהאח"פ שלך מתקשר לג"ע של הילד. את מעשיך כגדול הוא יבין רק בג"ע שלו. הקישור הזה בין הפרצופים הוא זה שנותן לנו הסבר על כל התהליכים שמתרחשים כאן.