Home >> מילון מושגים >> מלחמת המכבים ביוונים
מכבים ביוונים

מלחמת המכבים ביוונים

מהי המשמעות הפנימית של מלחמת המכבים ביוונים ואיך היא קשורה ליחס בין העולם הזה ובין העולם העליון. "מלחמת המכבים ביוונים" היא מלחמה שמתרחשת בתוך האדם בין שני כוחות, שתי גישות למציאות. השם "יוונים" מורה על כך שהאדם מברר כל מצב ומצב בתוך הדעת, זאת אומרת לפי השכל שלו, לפי הרגש שלו, לפי ההבנה שלו, לפי מה שהוא יכול לקבל בתוכו, וזה נקרא "העולם הזה". השם "מכבים" מורה על כך שהאדם הולך לפי ה"אמונה למעלה מהדעת", דהיינו הוא מחפש את כוח ההשפעה וע"י הכוח הזה הוא רוצה לראות את הדברים. כלומר על כל רצון ורצון שמתעורר בו הוא לא רוצה לקבל בתוך הרצון הזה ידיעה, מילוי, אלא על ידי הרצון הזה הוא רוצה לצאת מחוצה לו ושם לקבל את הידיעה והמילוי. "מחוצה לו", זאת אומרת באחרים, באמונה למעלה מהדעת, בכלים דהשפעה, במקום שנקרא "העולם העליון".