Home >> מילון מושגים >> מלחמת גוג ומגוג
מילון מושגים - בני ברוך

מלחמת גוג ומגוג

מלחמת גוג ומגוג אלו הם הכוחות הפנימיים שישנם בטבע, שכך הם נקראים, מלאכים. הכוחות האלה באים בהתנגשות, כדי לברר את הטוב ורע, כדי לעשות בירורים וכתוצאה מהבירורים האלו אז מגיעה הבנה בקו האמצעי, במטרה. כתוב על זה הרבה דברים בספרי הנביאים, במיוחד בנביא דניאל ובנביא יחזקאל. אבל שוב, מה שהם כותבים, הם כותבים מצד דרך הייסורים זאת אומרת, ללא התערבות שלנו בדרך. חכמת הקבלה מביאה לנו הזדמנות שאנחנו נעשה את הדרך הזאת לא על ידי כוחות הטבע שיחייבו אותנו אלא שאנחנו בעצמנו נתקדם לאותה המטרה הרצויה לתיקון, לדבקות עם הבורא. ולא רק אנחנו, אלא כמו שהוא כותב במאמר "הערבות", שאנחנו חייבים לעשות זאת יחד עם אומות העולם. זאת אומרת, למסור להם את שיטת התיקון כי בשבילם נועדו בעצם כל התיקונים. ולכן זה מה שצריכים לעשות.

מלחמת גוג ומגוג חייבת להתרחש כדי שאנחנו ניוולד במדרגה הבאה, אבל אנחנו יכולים לגרום לצירים וללידה על ידי ההשתוקקות שלנו לצאת לעולם הבא ולא על ידי הלחצים כי צירי לידה ממש הם מלחמות, וצרות, בעיות בכל העולם.

התורה מספרת לנו על המכות מצד הטבע מה שהוכן וניתנה לנו חוץ מזה חכמת הקבלה, לא כדי שאנחנו נוכל להמתיק את המכות האלו אלא אנחנו צריכים רק לקבל אותם בצורה ההכרחית, בצורה הרצויה, כדי להיוולד. ברגע שאני קשור עם המטרה, המכות הופכות להיות בשבילי להצלה. אני לא מרגיש אותם כמכות. אמנם שכל הכוחות חייבים לעבור עלי, אני חייב לעבור את כל הדברים האלה. אבל אם אני משנה את היחס שלי אליהם, את המוּדעות שלי אליהם, אז אני עובר אותם בשמחה. אז רק למען זה נתנו לנו את חכמת הקבלה כי אתה אז עובר את הדברים האלה בהכרה, אתה רואה אותם, אתה רוצה אותם, כמו ב"אחור וקדם צרתני". אתה מוליד את עצמך כביכול.