Home >> עצות וקטעים >> מי עומד מולי
מי עומד מולי

מי עומד מולי

איך עלי להסתכל על האדם שעומד מולי? צריכה להיות ביניכם השתוקקות לחיבור מושלם, כמו בין בעל ואישה, כלומר למקם ביניכם את תכונת ההשפעה ולתקשר דרכה, דרך הבורא. אל תסתכלו אחד על השני כעל סתם בעל וסתם אישה, או סתם חבר. כל אחד צריך להסתכל על השני כעל אמצעי להשגת תכונת ההשפעה ביניכם, כי זו בדיוק הצורה בה התחלקנו לשני חלקים נפרדים. אתם צריכים להרגיש, כל רגע, שאתם קשורים ביניכם דרך תכונת ההשפעה. אדם יכול לאהוב את כולם חוץ ממישהו אחד שאותו הוא שונא, למרות שהאדם מבין שהוא חייב לאהוב גם את השנוא, מעל השנאה. זאת הכרת הרע. אם מצליחים לעשות זאת עוברים למדרגה הבאה ושוב מרגישים את השנאה, ושוב, על פניה, חייבים לבנות אהבה. זו הכבדת הלב מלמעלה, זה פרעה שלא רוצה לשחרר אותנו ממצריים. מלמעלה מראים לנו איך לעבוד ונותנים לנו אפשרות להכיר את הטבע שלנו. האדם שמולנו הוא אמצעי לעבודה עם האגו שלי.