Home >> עצות וקטעים >> מי אני?
מרצון לקבל למציאות האמיתית

מי אני?

איפה ה"אני" שלי מתחיל להתפתח? למטה ממלכות קיים רק רשימו שעדיין לא הגיע למימוש, טיפת זרע, והמלכות היא הרחם. קליטת החיסרון שלי במלכות זה כמו קליטת הזרע בתוך הרחם ורק אז "אני" מתחיל להתפתח כעובר רוחני.לפני זה אין אני, עדיין כולי נפעל, לא קיים.