Home >> מילון מושגים >> מוריד גשמים, מחיה מתים
מוריד גשמים

מוריד גשמים, מחיה מתים

מיהו זה ש-"מוריד גשמים" ו"מחיה מתים" ומהו הפירוש הרוחני של המושגים הללו. "מוריד גשמים" פירושו הוא זה שמקשר בין מלכות ובין בינה ועושה את כל הפעולות שם ביניהם. מדובר על אדם מהעוה"ז שמתעורר, מקבל את כל הדוגמאות מהבורא, עובר עליהם וממש מבצע את אותם הפעולות אחת אחרי השנייה ואז על ידי כך הוא נעשה כמוהו ומגיע לדבקות ע"י אותם המעשים. "מחיה מתים" פירושו הוא זה שלוקח רצונות על מנת לקבל שנקראים מתים ומתקן אותם, מחיה אותם בעל מנת להשפיע. כי הרצון בעצמו הוא לא מת ולא חי, זה חומר. הכוונה היא זאת שקובעת האם הרצון הוא "מת" או "חי" כלומר אם הכוונה שרוכבת עליו היא "על מנת לקבל" אז הוא נקרא "מת" ואם הכוונה היא "על מנת להשפיע" אז הוא נקרא "חי".