Home >> עצות וקטעים >> מה המטרה?
מה המטרה

מה המטרה?

הצלת העולם היא רק ע"י שינוי פנימי בכל אחד ואחד. המטרה היא להיות מסוגלים להתחבר בינינו כאיש אחד בלב אחד. בשביל להגיע לזה צריך, קודם כל, להבין את הצורך בחיבור. כל העולם רוצה שינוי ולא מסוגל לעשות אותו, כי השינוי החיצוני יכול לבוא רק מתוך השינוי שבתוך האדם. הצלת העולם יכולה להיעשות רק ע"י חינוך האנשים וע"י השינוי הפנימי שהם יחוללו בעצמם.