Home >> עצות וקטעים >> מה הבורא רוצה?

מה הבורא רוצה?

איך אני יודע מה הבורא רוצה ממני בכל רגע ?

אם היינו יודעים מה הבורא רוצה,מגלים אותו ישר, היינו נתפסים בו ורוצים להיות בקשר עימו ובכך מאבדים את עצמאותנו.
לכן, בכדי לא לקחת מאיתנו את הבחירה החופשית, הבורא מציג בפנינו את הסביבה, שאותם אנו דוחים ולא רוצים. הבחירה
החופשית שלנו מתבטאת בכך שאם אנו רוצים להגיע אל הבורא, אז יש לפנינו אפשרות לשקול בכל רגע ורגע, עד כמה לשייך
לאמצעים העומדים מולנו חשיבות לעומת עצמנו. אילו הבורא היה מתגלה, היינו מתבטלים, כעבדים.