Home >> מילון מושגים >> מהו האני ברוחניות ?
מהו האני ברוחניות

מהו האני ברוחניות ?

האני שלי הוא המידה בה אני מעורר את האחרים במישור הרוחני, לא אני עצמי כי האני הזה זה גשמיות. התוספת כמה שאני יכול לעורר את הרשת, ההתעוררות הזאת שבאה ממני, זה האני שלי, זה הכלי הרוחני, זו עוצמת הכלי. שם בפנים בתוך המערכת, לא כאן אצלי כי אצלי כלום לא מורגש.

אתה מבין? אני עכשיו מתקדם להיווצרות הכלי הרוחני שלי. הבורא מסדר לי את המצב המיוחד. נותן לי הרגשה שאתה נמצא במצב שלבד כלום לא תצליח. אתה לא רוצה לשמוע כלום? תנסה. 10 פעם, 100 פעם. לי יש זמן. תנסה. וייאנחו בני ישראל מהעבודה. עד שאני מייצר את הלחץ שלי, את החיסרון שלי , ובו אני מגלה רוחניות. מה אני מגלה? מה שהם השיגו ממני.