Home >> מילון מושגים >> מהו גוי ברוחניות?
חכמה בגויים תאמין

מהו גוי ברוחניות?

במילים יש לך הרבה  חכמים בעולם וגם כאן "חכמה בגויים תאמין". הבדל בין גוי לישראל הוא שגוי מבין את כל עבודת ה', ממש מבין את כל עבודת ה', ואנחנו לא מדברים סתם על ה"אינשטיינים" שבחוץ. "גוי" נקרא אצלנו, שהוא מבין את כל העבודה הרוחנית בשכל, אלא שהוא לא מבצע את התיקון בפועל. "ישראל" שנקרא ישר-אל, מבין את עבודת ה' וגם מתקן את הרצונות שלו. אלו הם שני חלקים שיכולים  להיות מנוגדים לגמרי אחד לשני. אז "חכמה בגויים תאמין", יכול להיות שיש אדם שמספר לך, ומדבר איתך על קבלה, ממש מלאך, הוא כל כך יודע, וכל כך מבין, ובשכל שלו הוא חורש לך, כמו "מקובלים ירושלמים" שבעל הסולם מספר עליהם, הוא יודע הכול ומספר לך, בלי שום בעיה אבל הכול רק בתיאוריה, ללא מימוש.