Home >> מילון מושגים >> מדרגה
מדרגה

מדרגה

מהי מדרגה ברוחניות? מדרגה היא צורת חיבור מסוימת בין החלקים, בין הנשמות הפרטיות השבורות שרוצות להתחבר יחד למרות האגו שביניהן וכך אנחנו צריכים לראות כל מצב, כל המלחמות, כל הבעיות כל המאבקים שיש, מסופרים על כל מדרגה, על כל מצב שהאדם עובר. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה ועוד, בסה"כ מדובר על המאבק בעד או נגד ההתקשרות עם הזולת בקשרי אהבה. אין לאדם מאבקים אחרים חוץ מהמאבקים שהתורה כולה מספרת לנו. כי "ואהבת לרעך כמוך" זה כלל, ולא צריכים יותר מזה כדי לתקן את הנשמה השבורה.