Home >> עצות וקטעים >> מאמץ משותף
בפנימיות

מאמץ משותף

המאמץ להיות יחד יעורר את הכרת הרע כדי שנזמין את האור שיתקן אותנו.

אנחנו חייבים לעשות עבודה משותפת בכדי להגיע לגורם השלישי, המחבר בינינו, וחייבים לנוע יחד כלפי המקור. אנחנו חייבים להתאמץ יחד כדי להגיע להשפעה. המאמץ המשותף להיות יחד יעורר את הכרת הרע, כדי שנזמין את האור העליון שישנה אותנו. רק כך זה אפשרי.