Home >> עצות וקטעים >> לשכוח הכל
לשכוח הכל

לשכוח הכל

גילוי טפח וכיסוי טפחיים.

שאלה: בעניין גילוי טפח וכיסוי טפחיים: תלמיד שהוא אדם רגיל מתקדם לפי ידע קודם שעליו הוא נשען.

איך אנחנו, אלה עם הנקודות שבלב, יכולים להתקדם? על מה אנחנו נשענים? על ידע?

אנחנו נשענים אך ורק על הסביבה. מבחינת ידע לא אכפת לי כלום. אני רוצה להתחיל

כילד קטן, בלי ידע, כדף חלק. מבחינתי שהכל יעלם, הכי טוב להתחיל "ללא רכוש"

ולהישען אך ורק על החברים והסביבה.