Home >> מילון מושגים >> לקנות אהבה
אהבה

לקנות אהבה

מהי האהבה? האם אפשר לקנות אהבה? איך מתגברים על השנאה? ואיך מגיעים לאהבת ה'… לאהבת ה' מגיעים דרך אהבת הזולת, אי אפשר אחרת, כי אהבה זה משהו שקונים על ידי יגיעה. הכול נבחן בהתאם למטרה, "סוף מעשה במחשבה תחילה". כך זה במשפחה, בקבוצה, בחברה, וגם בין בעל ואישה, ומתוך המטרה המשותפת מגיעים לאהבה. כשאתה יודע שאתה חייב להגיע למטרה עם האדם הזה, אז אתה מתגבר על השנאה, על הדחייה, על כל הדברים. כמו שכתוב "איש ואישה שכינה ביניהם". האהבה לא יכולה להתקיים אחרת בגלל האגו שלנו, אלא רק הסיבה, הגורם השלישי הוא שמחייב ומביא לנו את האהבה. זאת אומרת בכל חיבור חייב להיות האור, החיבור יכול להיות רק על ידי הבורא. ולכן האהבה היא קניין, קונים כמה שמשקיעים. רואים את זה גם כשאנשים מקבלים ילד זר, מאמצים אותו, משקיעים בו, ואז אוהבים אותו אפילו יותר מילד שהם בעצמם היו מולידים.