Home >> עצות וקטעים >> למצוא את אליהו הנביא
אליהו הנביא

למצוא את אליהו הנביא

בזוהר מתואר רק החיבור בינינו ואנו צריכים להשתוקק לגלות זאת. אנחנו צריכים לראות את עצמנו כקבוצה, כשלד של העולם הרוחני. אנחנו צריכים, קודם כל, לזהות שזה מה שיש לפנינו. אחר כך צריך להבין שמה שמתואר בספר הזהר הוא החיבור בינינו – מה שמתגלה באותו חיבור, הקשר בין החלקים, וכו'. כל הדומם, הצומח, החי והמדבר שמתוארים בספר הזוהר נמצאים בתוך החיבור בינינו. המקובלים כתבו את הספרים לא רק לבעלי השגה, אלא גם לאלה שרוצים להגיע להשגה, לאלה שמתוך הלימוד וההשתוקקות לדעת מזמינים על עצמם את האור המחזיר למוטב. אם אני משתוקק לחבר את המלכות ולמלא אותה בגילוי הבורא, אז הלימוד, הפעולות שלי להתחבר, והכוונה שלי לגלות את הבורא, הופכים לריכוז של מצב אחד שעומד לפני, ואני רוצה שהוא יתבהר ויתגשם בי.