Home >> מילון מושגים >> ליהנות על מנת להשפיע

ליהנות על מנת להשפיע

מה זה נקרא "להשפיע" לפי חכמת הקבלה. להשפיע זה לתקן את הרצון והכוונה כך שהם יהיו מכוונים להשפעה ואהבה לזולת. זה לא אומר שאני מעכשיו והלאה דוחף לזולת כל מיני דברים בכל הזדמנות, לא משנה אם הוא רוצה או לא, אלא להשפיע זה, קודם כל, שאני מפתח את עצמי לרמה כזאת, שאני אוכל להרגיש את החיסרון של הזולת כחיסרון שלי ואז כשאני מחבר את הרצון החיצון הזה לרצון שלי ומתחיל למלא אותו, אז הוא הופך להיות שלי (שרטוט). וזה נקרא "חוכמת הקבלה", חוכמה איך לקבל (ליהנות) על מנת להשפיע. אני מתחבר לזולת עד כדי כך, שאני מרגיש את הרצונות שלו והם יותר חשובים לי מהרצונות הטבעיים שלי. ואז אני, כמו אימא כלפי התינוק שלה, כולי עובד רק בשבילו. זה נקרא שאני כולי "על מנת להשפיע" לו.

הרצון של הזולת נעשה כשלי ולכן אני נהנה בו. וכך, בסופו של דבר, אני מחבר אליי בחזרה את כול הנשמות שהיו פעם חלק מה"אני" שלי ופתאום חתכו אותם ממני, מהנשמה שלי כך שאני עכשיו מסתכל עליהם כאילו שאני לא רוצה אותם, מזלזל בהם, שונא אותם. אני צריך עכשיו לעבוד למעלה מזה, לסלק את הדחייה הפסיכולוגית הזאת, בלבד, וכשאני מתחיל להתייחס אליהם כמו לחלקים אינטגראליים שלי שמחוברים אליי ממש בכל וכל, אז אני מתחיל להשפיע להם וליהנות. לא נדרש מאדם שום דבר חוץ מלעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה בשביל להרגיש, שדווקא החלקים האלו הם השורשים שלו שבהם הוא מגלה את הנשמה שלו ואת הבורא. והרצונות הטבעיים שלו, דומם, צומח וחי שקודם היוו את העולם שלו, הוא ירגיש שהם בכלל לא שייכים לו.