Home >> מילון מושגים >> לטייל בעולמו של הבורא
לטייל בעולמו של הבורא

לטייל בעולמו של הבורא

מה היא "מלכות דאין סוף" ואיך היא קשורה ל"טיול בעולמו של הבורא". "מלכות ד'אין סוף" זה הכלי של כל הנשמות והיא שמאחדת טוב ורע, מר ומתוק, היא האיחוד בהשלמה הכללית שאנו מגלים בכלי שלנו. היא "עולמו של הבורא" שאותו אנו צריכים להשיג, וכל יתר העולמות זה האופנים הפרטיים שלה שהיא מגלה כלפינו כדי לעזור לנו להגיע אליה ולהתכלל בה במלואה. "לטייל בעולמו של הבורא" זה נקרא שאנו מגיעים "למלכות ד'אין סוף" ומגלים שם את כל עוצמת האושר והקשרים של חלקי המלכות הנמצאים שם בחיבור והשלמה אין סופיים. ואז אנו יכולים להשתמש בכל הכוחות, הרצונות הנמצאים בה ואנחנו מגלים את עצמנו כמשיגים כל פרט בנפרד ואת כל הפרטים יחד. והעיקר זה התרת הספקות, שאותם הדברים שנראו כמנוגדים זה לזה ושנואים, פתאום הם מתחברים ואז מתפרצת ביניהם האהבה.