Home >> עצות וקטעים >> להתחבר מעל הדחייה
להתחבר מעל הדחייה

להתחבר מעל הדחייה

אם נשתדל להתחבר מעל הדחייה זה מזה, נבנה מקום לגילוי המדרגה הבאה. יש בנו כל מיני רצונות ואנחנו צריכים להפוך את הצורה שלהם לצורה רוחנית, עד כמה שאפשר. כלומר להתחבר עם רצונות זרים, שאינם רצויים לי ואפילו שנואים עלי. אני חייב להתגבר על הדחייה שיש לי כלפי הרצונות האחרים ולהתחבר עם הרצונות שאיתם יש לי נטייה משותפת. כשאנחנו משתדלים להתחבר מעל הדחייה אנחנו בונים מקום לגילוי מדרגה פנימית יותר.