Home >> עצות וקטעים >> להכין מקום לאור
מקום לאור

להכין מקום לאור

כדי שהאור יוכל להשפיע עלינו אנחנו צריכים להכין מקום עבורו. כשאנחנו קוראים בספר הזהר ורוצים שהקדושה תבוא ותתלבש בנו, אנחנו צריכים לתת מקום לאור באופן ברור. אני צריך להגדיר איפה אני רוצה שהאור יתגלה, באיזה אופן אני רוצה שיתגלה לי האור, ולהכין לו מקום. לכן, קודם כל צריך לראות ולגלות שהמצב בין החברים אינו מתוקן, ואחר כך לבקש שהאור יבוא וישפיע. האור צריך לשרות בינינו, במקום שאנחנו יכולים לגלות אותו. הבקשה הנכונה, התפילה הנכונה בזמן הלימוד, צריכה להיות שהאור יבוא וימלא באת החלל בינינו, שבמקום יחסי האדישות, השנאה והדחייה שיש בינינו באופן טבעי, נרגיש אהבה, נרגיש כאחד.