Home >> עצות וקטעים >> להגיע למטרה דרך החברה
להגיע למטרה דרך החברה

להגיע למטרה דרך החברה

אי אפשר להתקדם בלי חשיבות המטרה. מה ייתן לי את החשיבות הזאת? אי אפשר לעשות שום התקדמות ברצון, במחשבה ובמעשה בלי חשיבות המטרה. זה מה שנותן כוח. אנחנו נותנים מלכתחילה חשיבות מסוימת לרצון לקבל ובכל פעם צריכים להשיג חשיבות גדולה יותר כלפי המטרה, כלפי הבורא, ואת זה ניתן להשיג רק על ידי הסביבה. אני צריך כל הזמן לבדוק מי חשוב לי יותר – אני או הבורא? כל הזמן לבדוק, ולפנות לחברה כדי להגדיל את חשיבות הבורא, את תכונת ההשפעה, על פני תכונת הקבלה. אם אני עובד נכון, הסביבה תספק לי כל ה זמן חומר דלק, אבל אני חייב כל הזמן לבדק מי יותר חשוב – אני או הבורא, ומתוך זה אני מתייחס לכל דבר בחיים, משפחה, ילדים, עבודה, חברים. זה נקרא שאני מכוון את עצמי בצורה נכונה להגיע למטרה דרך החברה.