Home >> עצות וקטעים >> לדרוש השפעה

לדרוש השפעה

מה אנחנו צריכים לעשות, בחברה הפנימית שלנו, בכדי להגיע לערבות הדדית בינינו?

עלינו לדרוש את כוח ההשפעה. לשמוע מהחברים כמה שיותר על גדלות ההשפעה ולדרוש את כוחה.לפנינו מצב טוב, הזדמנות קריטית, שבו כל מה שקורה לאחרונה בעולם ובארץ, הבעיות הכלכליות והביטחוניות,וכל מה שעובר עלינו יחד כקבוצה מבפנים, הכל מתנקז לאותה נקודה שעליה אנו חייבים ללחוץ עוד ועוד ולדרוש את כוח ההשפעה, לכוון את הכל לכיוון הנכון בכדי שיהיו לנו כוונות נכונות.