Home >> שיעורי קבלה >> לדאוג לכולם

לדאוג לכולם

אם תדאג לעצמך לא תצליח. אם תדאג לכולם תהיה הצלחה…

לפזר את חוכמת התיקון 
אם האדם מפזר את חכמת התיקון בעולם, ומשתוקק להגיע עם כולם לתיקון, בזה הוא מתקן את עצמו. ואז הפנימיות והחיצוניות שווים ביניהן, אין שוני.

עולם על פי הקבלה
עולם – קבלה מוגבלת של האור בעל-מנת להשפיע. מצד אחד זו העלמה – של החלק המצומצם, ומצד שני זה גילוי – של החלק שנמצא בהשתוות צורה.

הכל תלוי בי
בקבוצה אני צריך להיות בטוח שמצד אחד אני משתדל לבטל את עצמי כלפיהם, ומהצד השני אני צריך להרים אותם עד אין-סוף. והכל תלוי בי.

להגיע לשלמות
כל אחד – הן מצד הטוב והן מצד הרע, משפיע על האחרים, ולכן עד שלא כל אחד יגיע לשלמות, כל האחרים לא יגיעו לשלמות.
אנו מתקרבים לתמונה כזו בהדרגה בכל העולם. כיום הגענו למצב שבו כולם תלויים בכולם. זה נקרא "ערבות" ומצב זה מתגלה היום. לכן לדוגמא, אם מדינה אחת עומדת לפשוט רגל, תוך כמה ימים אתה תרגיש את זה בכיס שלך.

אני דואג לכל העולם
אין בני אדם, קבוצה, מדריך או ספרים; אלו אופני התגלות האור בך, המתראים לך כצורות, אמצעים להתקדמות רוחנית.
ערבות – שאני דואג לכל העולם. חוץ מדאגה, בקשה, תפילה, מ"ן – לא צריכים כלום. אם אנו נמצאים בחרדה הדדית, אנו מעלים מ"ן אחד על השני, וזה נקרא ערבות.

לתקן את הקשר 
מהיום והלאה, לא תוכל לתקן שום בעיה לאומית, אם לא תתקן את הקשר בין בני האדם בתוך אותה המדינה.

רק הערבות
הפיתרון לכל בעיה ובעיה הוא רק הערבות. את זה אנו צריכים לפרסם ולהיות בטוחים שרק בכוח הזה אנו מנצחים את הכל.