Home >> עצות וקטעים >> לא לפספס הזדמנויות
לא לפספס הזדמנויות

לא לפספס הזדמנויות

אם האדם מפספס הזדמנויות זה בא מהבורא או מבחירה חופשית? הבורא לא נותן לנו הפסקות. כאשר אנו מרגישים שהקשר עם הבורא בא והולך, זה מתוך בחירה חופשית, ומתוך האגו שלנו שהולך וגדל. אם אנחנו רוצים להתעלות מעל הבהמה שבנו, עלינו לתפוס כל הזדמנות כדי לחזק את הקשר עם הבורא. כאשר מגיעה ההזדמנות לקשר, אנחנו צריכים לפתוח "שמעתי" ולקרוא, שם כל המאמרים מדברים על הקשר ביני לבין הבורא, זהו קשר ישיר לבורא.