Home >> עצות וקטעים >> לא לסבול, לדרוש !

לא לסבול, לדרוש !

האם ההתקדמות דרך הסבל הכרחית ?

לא צריך להיות סבל, לא לשקוע בכל המצבים שמתגלים לנו ולפחד או להתבייש ממה שאנחנו, כי זה הכל הבורא
שמגלה לי מה הוא ברא – יצה"ר! עלינו רק להיות מוכנים להגיב בצורה בוגרת – מראים לנו כלים שעלינו לתקן,
מקום לעבודה, מקום לדרוש את כוח התיקון.
לכן, שלב ראשון – לא לייחס את מה שקורה ומתגלה לעצמנו, הכל מלמעלה, אין עוד מלבדו. שלב שני – התגובה.
אם הכל מלמעלה, אז עלינו לפנות לכתובת שמגלגלת לנו את כל המצבים.
כלומר התגובה צריכה להיות ב"סור מרע", להידבק למקור שהביא לנו את המצבים הללו ולדרוש ממנו, כמו ילדים קטנים, שיתן לנו כוחות להתמודד מול המצב, שיתקן אותנו, שילמד אותנו איך לתקן.