Home >> מילון מושגים >> "כלב" המוזכר בספר הזוהר
ספר הזוהר

"כלב" המוזכר בספר הזוהר

מהי המשמעות הרוחנית של המושג "כלב" המוזכר בספר הזוהר.  "כלב" מסמל את הרצון לקבל שבנו שלא מסוגל לקבל את התכונה בעל מנת להשפיע בדרגת ה"מדבר", אלא הוא מסוגל להיות בהשפעה רק בדרגת ה"חי", בכוונה על מנת לקבל. כלומר ההבדל בין "על מנת לקבל" ל"על מנת להשפיע" הופך אותו ל"חיה טמאה" ממש. קרובה מאוד לאדם וטמאה. נאמן מאוד בדרגת הרצון לקבל וההיפך לגמרי ברצון להשפיע. אנו רואים את הצורות האלה בחיים שלנו גם בעבודה הרוחנית. לפעמים נראה לנו שפעולות מסוימות הם פעולות של השפעה, אך האמת היא שהן לגמרי לא רוחניות, כי אנו לא מבינים את הפנימיות שלהן.