Home >> מילון מושגים >> כוח החיים, הכוונה
הכוונה

כוח החיים, הכוונה

מהו כוח החיים המפתח את הבריאה ומהי הכוונה שמושכת אותו בדרגת המדבר. כל דרגה נוספת בהתפתחות הבריאה, אפילו בצורות החיים שבעולם שלנו, באה כתוצאה מתוספת האור שבתוך הרצון. זה הכוח שמתנגד להישאר בדרגה הנוכחית, שרוצה להתפתח והופך את עצמו לדבר שהוא הפוך מהיסוד שלו. הכוח הזה נקרא "כוח החיים". יצירת הכוח הנוסף הזה בהתפתחות הבריאה, באה על ידי הבירורים, וזה מושרש במעגל הבריאה. כל הדרגות שבטבע, מלבד ממדרגת ה"מדבר" (דרגת ה"אדם"), עושה את הבירור ומושכת על עצמה את האור בצורה אוטומטית. בדרגת ה"אדם" אנחנו חייבים לעשות את הבירורים בכוחות עצמנו ועל ידי הכוונות שלנו אנחנו מושכים את האור, ואז בכך אנחנו נעשים דומים לבורא. לא דורשים כאן מהאדם לבנות את עצמו כ"אדם", אלא דורשים ממנו רק לברר, לעשות בירור בין הטוב והרע ולהגיע לכוונה הנכונה. הכוונה הזו היא בעצם הפעולה המיוחדת של האדם בדרגת ה"מדבר". וכל שאר הפעולות חוץ מזה, חוץ מהכוונה בזמן הלימוד, שעל ידה מושכים את האור, את כוח החיים שיפַתח את החומר, חוץ מזה כל היתר הם פעולות אוטומטיות שאין בהן שום בחירה.