Home >> מילון מושגים >> יש מאין
יש מאין

יש מאין

מה פירוש המושג "בריאה יש מאין". הבריאה נקראת "יש מאין" היות והבורא בלבד קיים והוא רצה לברוא מישהו שיהיה מחוצה לו. אז ההבחנה הזאת שיש משהו מחוצה לו נקרא "בריאה". והרצון של הבורא הוא שאותו הנברא ישיג את מצבו שהוא נמצא מחוצה לבורא, ידלג על הפער בינו ובין הבורא, ויגיע למצב שהוא מבטל את הבריאה, את הפער, את התהום ביניהם. לכן האדם, גם בעולם הזה, חייב לראות את עצמו שהוא נמצא כנגד הבורא בלבד ואין עוד מלבדו ואין חוץ ממנו כלום, כולל האדם עצמו בעצם. אלא שישנה אשליה בתפיסה שלי, בהרגשה שלי, שאני קיים מחוץ לכוח האחד העליון, כנגד הכוח האחד שזה הבורא. וכל מה שאני מדמיין לעצמי נברא בכוונה, כדי שתהיה לי אחיזה מתוך ריבוי הכלים להגיע לאחד. שבאחד הזה גם אני לא נמצא. זה מה שהאדם הולך להשיג וכך הוא קופץ מעל התהום בין "יש מיש" ו"יש מאין". לזה אנו צריכים להגיע.