Home >> מילון מושגים >> ישראל

ישראל

מהו ישראל ברוחניות ?

ישראל זו לא אומה. אין להם שורש בין שבעים אומות העולם. מתוך כל אותם שבעים האומות שהיו בבבל, התנתקו אלו שהייתה בהם הנקודה שבלב וע"י הניצוץ הזה, הנקודה שבלב, הם התחברו ביניהם. ברגע שהנקודה שבלב בוערת ומחברת אותם יחד הם מתקיימים ברמה הרוחנית. הנקודות האלו שהתחברו יחד לנשמה אחת נקראים ישראל.

 

ברגע שהנשמה נשברת והכלי נעלם הם נותרים ברצונות הרגילים שלהם, ברצונות של ע' אומות ואין מה שיחבר ביניהם. הדבר היחיד שיכול לחבר ביניהם זה רק השנאה מע' אומות ואז כתוצאה מהלחץ ומהבעיות הם מתקבצים יחד וברגע שאין לחץ הם מיד מתפזרים וכמה שיותר רחוק.

 

מתי שוב נהיה עם? אך ורק אם נתקשר לפי אותו המסר שלפיו אברהם ייסד את האומה, שזה "ואהבת לרעך כמוך" ולא לצורך עצמו אלא לצורך קיום העולם. עכשיו אנו נמצאים במצב של הגאולה האחרונה, התיקון האחרון שצריך לבוא לכל העולם וזה מה שבעל הסולם כותב במאמר מתן תורה והערבות.

 

אתם צריכים להיות מחוברים שדרכיכם אתקן את העולם. כשישראל רוצים לתקן את עצמם והם מעלים מ"ן עבור העולם אז הם מקבלים את האור העליון המחזיר למוטב, והאור העליון הזה משפיע דרך התבנית הזאת שנקראת ישראל, ואז מקבלים את הצורה הנכונה של החיבור, כי האור העליון הוא מופשט וכאן כשהוא עובר דרך ישראל לאומות העולם הוא מקבל צורה שנקראת משיח שמתקן את כל הרצון לקבל הזה שנקרא אומות העולם.

 

אם אנחנו מתפקדים לפי מה שכתוב כאן אז אנחנו נקראים ישראל ואם לא אז אנחנו מקבלים מכות וצרות גם מהאור העליון וגם מאומות העולם. אנחנו נמצאים באמצע ואז או שאנחנו נעשהם את תפקיד המתאם שנקרא להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש או שאנחנו נהיה הגרועים מכולם ואלו שסובלים יותר מכולם, גם מהבורא בצורה ישירה וגם בצורה בלתי ישירה דרך האחרים. האור חייב למצוא לעצמו כלי.