Home >> עצות וקטעים >> יסורים מתוקים

יסורים מתוקים

מה הם יסורים ולשם מה אני צריך אותם ?
יסורים מרגישים במקום בו אנו לא מתוקנים. יסורים זה כמו כאב – הכאב עצמו מחייב אותי להתייחס,
לטפל ולרפא את עצמי.
היינו, הכאב הוא כעזר שמצביע לי על הקלקול שבי. לכן, יש להתייחס לכאב ויסורים כאמצעי, ודווקא
לשמוח שקיבלתי אותם, כי האור מאיר לי, וממקד אותי באשר עלי לתקן.