Home >> עצות וקטעים >> יחס נכון
יחס נכון

יחס נכון

הדרך קבועה, קצב הנסיעה תלוי במאמץ הפנימי שלך.  אנחנו לא צריכים לדאוג לגבי המצבים אליהם אנחנו נכנסים כי אנחנו לא יודעים מה יקרה. לא צריך לשים לב לדברים האלה. צריך להתמודד, כמובן, עם מה שבא, אבל צריך לזכור להיות תמיד מכוונים לדבר אחד. אנחנו צריכים לראות את כל הדברים כמכלול אחד – העבודה, המשפחה, הלימוד, הקבוצה. אין כאן משהו חשוב יותר וחשוב פחות, ואסור לזלזל בשום דבר אלא צריך להתפעל מהכל. הרבה אנשים אינם מתקדמים רוחנית כי הם מזלזלים בתנאים הגשמיים שנתנו להם. כל אחד צריך לפעול מהמצב שנותנים לו. יש תנאים גשמיים – עבודה ונישואין, ותנאים רוחניים – לימוד, קבוצה ומעשר. אלה דברים הכרחיים, שאין מה לתת להם תשומת לב יתירה. מה שנשאר זו היגיעה הפנימית, תשומת הלב על המטרה. הדרך קבועה, קצב הנסיעה תלוי במאמץ הפנימי שלך.