Home >> שיעורי קבלה >> יחס הנכון כלפי החברים
יחס הנכון

יחס הנכון כלפי החברים

כדי לקבל מהחברים את גדלות המטרה הרוחנית עלי להתייחס אליהם כגדולים ממני. כדי לעורר את החברים, עלי להתייחס אליהם כקטנים ממני. ולאחר מכן, כדי להתחבר אליהם, עלי להתייחס אליהם כשווים מאת: חומר למחשבה מיד לאחר שהושג המצב, אנו כבר צריכים לראות את התחלת המצב הבא אין במצבנו אף רגע אחד שבו אנו יכולים לקבוע מהי האמת, וזאת כדי שנוכל לעלות "למעלה מהדעת" בעולם הזה, הדאגה שלי לאחרים היא להכרחיות החבר ולהפצה. בעולם הרוחני, הדאגה שלי לאחרים היא להתחבר איתם כאיש אחד בלב אחד כדי לגלות את הבורא אם אני רוצה להתחבר עם החבר, עלי להתייחס אליו כאל החלק החשוב במציאות, שדרכו אני מתחבר לבורא כלפי החברים או כלפי הבורא, זה היינו-הך כלפי החברה הביקורת היא אחת: מה חסר לנו כדי להגיע לדבקות ברוחניות, ההחלטה מתקבלת באותו הרגע, כאילו אין ולא יהיו יותר רגעים בעולם רק כלפי הדבקות, כלפי הויתור על האגו, יש לך בחירה חופשית – להעדיף השפעה על קבלה אדם המשתוקק לרוחניות, חייב ללמוד מבעל השגה שילמד אותו את הכתוב בספרים, אחרת הוא לעולם לא יוכל להגיע לרוחניות