Home >> מילון מושגים >> יהודי שמגיע לשער הדמעות
שער הדמעות

יהודי שמגיע לשער הדמעות

מי נקרא "יהודי" ומה זה נקרא "להגיע לשער הדמעות". "יהודי" נקרא מי שמשתוקק לייחוד, לחיבור עם הבורא, ואת החיבור עם הבורא משיגים דרך החיבור בין הנבראים, מתוך הכלי שמתקנים אותו בחיבור ההדדי בין החברים המשתוקקים לדבקות. וכשהאדם מתחיל לחשוב על החברים, אז הוא מתחיל גם כן למדוד, האם יש לו את הנחיצות הזאת להיות "יהודי", להיות באיחוד עם הבורא או לא. הוא בודק, האם יש לו את הנחיצות להיות באיחוד עם החברים. לא בחיבור הגשמי בוודאי, אלא בחיבור הרוחני, בכך שהוא מתבטל כלפיהם, ומקבל אותם כגדולי הדור. ואם הוא רואה שהוא מאוד רוצה את זה, אך לא מסוגל, אז זה נקרא שהוא הגיע ל-"שער הדמעות". כי מכאן והלאה לא קיימת בו המחשבה איך להגיע לחיבור ודבקות עם הבורא מבלי שהוא יקיים קודם לכן את התנאי הראשון, שהוא להגיע לחיבור עם החברים. ואז יוצא שהוא כבר עומד מול "שער הדמעות" והוא צריך עכשיו רק להשתדל למצוא את הצער, שיהיו לו דמעות, שתהיה לו נחיצות.