Home >> עצות וקטעים >> חשיבות גילוי הרע

חשיבות גילוי הרע

דרגת החורבן חייבת להתגלות.

הסבל, גילוי הרע חייב להתגלות. אם הוא מתגלה ללא המתקה של האור,

זה כמו חולה שמגלה מחלה, הוא מפחד אבל חייב לגלות את זה כי יש לזה ריפוי.

אנחנו חייבים לגלות את הרע, להימשך לימין, לחיבור,לאהבה, עם החשיבות הנכונה,

וזה נקרא "ישראל מזרזים את הזמנים". אנחנו מגלים את הרע לפני שהוא משיג