Home >> עצות וקטעים >> חינוך במעשים
חינוך

חינוך במעשים

חינוך במעשים כהורים – האם עלינו להסביר מחשבותינו לילדינו או לחנך ע"פ מעשים ? אסור לנו לדרוש מילדינו שיבינו אותנו, הם לא מסוגלים לזה, זה חוק הטבע. הם מסוגלים רק להבין את היחס שלנו אליהם. "ממעשיך הכרנוך" – כלומר, התחתון לומד להכיר את העליון מתוך מעשי העליון ולא ממחשבותיו. התחתון מכיר רק את מה שעושים כלפיו. את התוכניות, גודל ההשפעה והאהבה של העליון, את התחתון לא יכול להשיג. כלל זה חשוב מאוד לחינוך הילדים. כי בד"כ, אנו מנסים למסור לילדים את מחשבותינו, זו טעות. הילד מבין את הגדול רק מתוך מעשיי הגדול.